Joo.kz
Меню для выбора нужной страницы
Өтініш қалдыр
Офлайн обучение
Сіз барлық шартты орындадыңыз. Назарыңызға мат. сауаттылық пәні бойынша видео талдау ұсынамыз!
"Білімдіге білімсіз тең бола алмас."
ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Ақтолқын Қойшыбекова