Joo.kz
Меню для выбора нужной страницы
Өтініш қалдыр
Офлайн обучение
Сіз барлық шартты орындадыңыз. Назарыңызға қаңтар ҰБТ тестінде Математикалық сауаттылық бойынша жиналған сұрақтардың видео талдауын ұсынамыз!
"Білімдіге білімсіз тең бола алмас."
ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Ақтолқын Қойшыбекова